รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร BRAIN

หลักสูตร BRAIN รุ่นที่ 2  download

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 คุณกัญญา ติลกเรืองชัย กรรมการผู้จัดการ บจก.เวิลด์ฟูดส์อินเตอร์เนชั่นแนล
2 คุณกัลยาณี คงสมจิตร ประธานกรรมการบริหาร บจก.ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น
3 คุณกชพรรณ นุ่มฤทธิ์ ที่ปรึกษาอาวุโสกรรมการ บจก.เบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้
4 คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5 ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
6 คุณเกษสุดา ไรวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
7 คุณเกียรติ ตั้งตรงศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บจก.พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล
8 คุณกุลภัคศรณ์ ปุณณภัคพสิษฐ์ นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง
9 คุณกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการ บมจ.มิตรแท้ประกันภัย
10 คุณโกศิลป์ ภัทรธีรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บจก.แอ็ดวานซ์ สเตนเลส สตีล
11 คุณคณิต วัลยะเพ็ชร์ Principal Partner และกรรมการบริษัท บจก.เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่
12 คุณจักร จามิกรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์
13 ดร.จิตราภรณ์ เตชาชาญ เตชาชาญ ประธานกรรมการบริหาร บจก.อีสเทิร์น เอนเนอจี พลัส
14 คุณฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
15 ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.เวชธานี
16 คุณชาญชัย ศรีสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ร่วมกิจรุ่งเรือง คาร์แคริเออร์
17 คุณเชิญพร เต็งอำนวย กรรมการผู้จัดการ บจก.เกร๊ทเตอร์ ฟาร์ม่า
18 คุณชไมมาศ ชาติเมธากุล กรรมการผู้จัดการ บจก.สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย)
19 คุณชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น
20 คุณณัฐดนัย อินทรสุขศรี รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย
21 ดร.ดิสพล จันศิริ ประธานกรรมการ บจก.จันศิริ เรียลเอสเตท
22 คุณทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ ประธาน บจก.แลม วอเตอร์ โซลูชั่น
23 พล.ต.ต.นพ.ธนา ธุระเจน รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ7) โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
24 คุณธนาธิป วิทยะสิรินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เซจแคปปิตอล
25 คุณธิติ วงศ์ธนาศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.ยูนิ อาร์ค
26 คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บจก.โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
27 คุณนพัฐห์ ปูคะวนัช ประธานบริหาร บจก.ไอ ไนน์
28 คุณนันทนา สงฆ์ประชา กรรมการผู้จัดการ บจก.เบลล์ เฟลอร์
29 คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์
30 คุณนิติพันธุ์ ดารกานนท์ ผู้อำนวยการบริหาร บจก.โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส
31 คุณนุชนาฏ อุตมาภินันท์ รองกรรมการผู้จัดการ บจก.ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลส์
32 คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
33 คุณบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล กรรมการผู้จัดการ บจก.พี.ซี.แอล อินเตอร์
34 คุณปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฐิติกร
35 คุณประกิต ประสิทธิ์ศุภผล กรรมการผู้จัดการ บจก.พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง
36 ดร.ปัญจรัตน์ มังกรกนก กรรมการบริหาร บจก.วงศ์ช่าง
37 คุณปิยพรรณ หันนาคินทร์ กรรมการผู้จัดการ บจก.ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป
38 คุณปิยะ พงษ์อัชฌา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
39 คุณปิยะนุช สัมฤทธิ์ ประธานฝ่ายบริหาร บจก.นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์
40 ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม
41 คุณพรรณี จารุสมบัติ กรรมการผู้จัดการ บจก.ออฟเฟอร์ เซอร์วิส
42 คุณพัชนี ธนาพรสิน กรรมการผู้จัดการ บจก.พีทีพี เอ็นเนอร์จี
43 คุณพัชรีภรณ์ ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ กรรมการบริหาร บจก.จิตตสุข
44 คุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง
45 ดร.พิมพ์อนงค์ สินภัทรบดี ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
46 คุณพิสิษฐ์ เหล่าศิริรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บจก.ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง
47 คุณพูลศรี จงแสงทอง รองประธานกรรมการ บจก.บอนนี่ อินเตอร์เนชั่นแนล
48 คุณไพศาล ธรสารสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ค้าเหล็กไทย (TMT)
49 คุณไพศาล พิสุทธิ์วัชระกุล ประธานกรรมการบริหาร บจก.ไลฟ์เซฟเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
50 คุณภัทร์ฐิตา ทุมเกิด กรรมการผู้จัดการ บจก.รอยส์ เซอร์วิส
51 ดร.มณฑาทิพย์ ชินวัตร ประธานกรรมการบริษัท บจก.เอ็ม แคปปิตอลโฮลดิ้ง
52 คุณมัลลิกา แสนภักดี กรรมการบริหาร บจก.ซี เอช ดี ทัวร์ แอนด์ อีเว้นท์
53 คุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
54 ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
55 คุณรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการบริหาร บจก.มาโครแคร์
56 คุณรัตนา ตฤษณารังสี ประธานบริษัท บจก.ดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่ (ประเทศไทย)
57 ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี ประธานกรรมการ โรงแรมชาโต เดอ แบงคอก
58 คุณวาสนา ทวีแสงสกุลไทย ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายบริหารทั่วไป บมจ.ช.ทวี
59 ดร.วงษ์ภูมิ วนาสิน กรรมการผู้จัดการ บจก.พินนาเคิล โฮเต็ลส์ แอนด์ รีสอร์ท
60 คุณวลี กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) บจก.เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า
61 ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ บจก.คีนน์
62 คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
63 ดร.วารีรัตน์ ตั้งธนกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.เมโทรเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่
64 คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ปัญจวัฒนาพลาสติก
65 คุณวิสิฐ ตันติสุนทร ประธาน สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
66 คุณวิเชียร ชัยสถาพร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บจก.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง
67 คุณวิไลพร ทวีลาภพันทอง ที่ปรึกษากรรมการบริษัท บจก.ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย)
68 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ.10) รอง ผบ.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
69 คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
70 คุณศรีสอาด ชั้นสามารถ กรรมการผู้จัดการ บจก.เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง
71 คุณศิริกาญจน์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ ราชประสงค์
72 คุณสมชาย อัศวเศรณี ประธานกรรมการบริหาร บจก.เนเจอร์เบสท์ฟู้ด
73 คุณศศิธร ชาญวีรกูล กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน บจก.เอช ทีอาร์
74 คุณสรยุทธ เพ็ชรตระกูล หุ้นส่วนรองผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามประสิทธิ์
75 คุณสาระ ล่ำซํา กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
76 คุณสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเล็กเจริญก่อสร้าง
77 คุณสุนันทา สมบุญธรรม ประธานกรรมการ บริษัทในเครือธนิยะกรุ๊ป
78 คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)
79 ดร.สุภาพ ปูรานิธี รองประธานกรรมการบริหาร บจก.สุนทรเมทัลอินดัสทรี้ส์
80 คุณสุรชัย โสตถีวรกุล กรรมการผู้จัดการ บจก.เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์
81 คุณอมรรัตน์ ตันติโชติ กรรมการผู้จัดการ บจก.แกรนด์เมททอลเซ็นเตอร์
82 คุณอรรถพล เสือคำรณ ประธานกรรมการ บจก.เวิลด์ ออฟ เอนเนอร์จี
83 คุณอนิวรรตน์ สมาธิวัฒน์ ประธานบริหาร บจก.ไอที สแควร์
84 ผศ.(พิเศษ) ดร.ภก.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บจก.คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์
85 ดร.อลิสา เลิศเดชเดชา ประธานกรรมการบริหาร บจก.ป.เคมีเทค
86 ดร.อัจฉรีย์ งามพร้อมสกุล ประธาน บจก.โอ.เอ็ม.แคน แอนด์ พริ้นติ้ง
87 คุณอัชดา เกษรศุกร์ ที่ปรึกษา บมจ.บี.กริม เพาเวอร์
88 คุณอโณทัย อดุลพันธุ์ หุ้นส่วนบริหาร บจก.เลคชอร์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส
89 คุณธีระชัย รัตนกมลพร ประธานกลุ่มบริษัท บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย)
90 คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค๋กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
91 คุณโสภณ ทองดี รองอธิบดี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
92 คุณรสริน เธียรนุกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บจก.นิวไวเต็ก
93 รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย