BRAIN Director

รายชื่อคณะกรรมการ

100%x180

คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

100%x180
ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ

คณะทำงาน

100%x180
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

คณะทำงาน

100%x180
นายจำรัส สว่างสมุทร

คณะทำงาน

100%x180
คุณกรกฤช จุฬางกูร

ผู้อำนวยการหลักสูตร (รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)