BRAIN Director

รายชื่อคณะกรรมการ

100%x180

คุณเจน นำชัยศิริ

ที่ปรึกษา (ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

100%x180

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานหลักสูตร (ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

100%x180
คุณกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา

คณะทำงาน

100%x180
คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล

คณะทำงาน

100%x180
คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา

คณะทำงาน

100%x180
ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ

คณะทำงาน

100%x180
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

คณะทำงาน

100%x180
นายจำรัส สว่างสมุทร

คณะทำงาน

100%x180
คุณกรกฤช จุฬางกูร

ผู้อำนวยการหลักสูตร (รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)