What's Brain

BRAIN

Business Revolution and Innovation Network

การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม

โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจ คือ ประเทศที่สามารถปรับตัวและสร้างสรรนวัตกรรมได้ เพื่อส่งเสริมปัจจัยทางอุตสาหกรรมในชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ประเทศไทยยังคงขาดศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ซึ่งหลักสูตร Brain ได้รวบรวมองค์ความรู้ทั้ง 8 เข้าด้วยกัน ได้แก่ ICT, Logistic, Economic, Finance, Energy, Industry, Argro Base และ Health เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตเพื่อยกระดับประเทศให้ก้าวสู่การเป็นนำทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

Generic placeholder image

โครงสร้างหลักสูตร

Generic placeholder image

กิจกรรมละลายพฤติกรรม

Generic placeholder image

รับฟังการบรรยายหัวข้อต่างๆ จากวิทยากรหลัก

Generic placeholder image

การศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

Generic placeholder image

รับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ IT รอบตัว

Generic placeholder image

ความคาดหวังเพื่อก้าวสู่ผู้นำทางเศรษฐกิจ

  • เปิดมุมมองด้านธุรกิจอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่
  • มองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนประเทศ
  • สร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจยุคดิจิตอล
  • สร้างเครือข่ายทางด้านธุรกิจและนวัตกรรม
  • เปิดโอกาสได้ศึกษาดูงานจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับโลก
  • สร้างแรงบันดาลใจ และผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่