รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร BRAIN

หลักสูตร BRAIN รุ่นที่ 1  download

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประธานกรรมการ เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
2 สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล รองกรรมการผู้อำนวยการปฏิบัติการ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
3 คุณกำธร ศิลาอ่อน Chief Supply chain officer บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
4 นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์
5 คุณกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ.เจ.พลาสท์
6 คุณกรีติ์กนิษฐ โชคชัยณรงค์ กรรมการผู้จัดการ บจก.โรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ
7 คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บจก.นิวไวเต็ก
8 คุณคมสัน เหล่าศิลปเจริญ ประธานกรรมการ บจก.โอเชี่ยน เค.เฟอร์นิเทรด
9 ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
10 คุณจิตรลดา ดิษยนันทน์ กรรมการผู้จัดการ บจก.กันตนา มูฟวี่ทาวน์
11 คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
12 คุณฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เมโทรพลาย กรุ๊ป
13 ดร.นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล
14 คุณชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานกรรมการ บจก.บางกอกคริสตัล
15 คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ บจก.ดีเอชแอล เอ๊กเพรส อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
16 คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง
17 คุณฐาภรพัชร์ จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมเมเปิล
18 คุณดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
19 คุณธนการ ดำรงรัตน์ Executive Director บจก.กำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง
20 คุณธนัท ตาตะยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย)
21 คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทักษิณปาล์ม
22 พลตำรวจเอกธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา สบ.10 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
23 คุณธวัชชัย รัตนะพิสิฐ กรรมการผู้จัดการ บจก.พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง
24 คุณนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์
25 คุณนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ ที่ปรึกษา บจก.มะขามบีช
26 คุณบุญกิต จิตรงามปลั่ง ประธานกรรมการ บจก.เบนสัน จิวเวลรี่
27 คุณบุญเลิศ มหาวิเศษศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บจก.บี.เอส.เอ.มาสเตอร์
28 คุณบุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.กลุ่มเซ็นทรัล
29 คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
30 คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ CLSA Securities Ltd.
31 คุณปรีชา ส่งวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
32 ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ กรรมการผู้จัดการ บจก.สิริพงศ์พรรณ คอร์ปอเรชั่น
33 คุณพงษ์ชัย จินดาสุข Sale&marketing Director บจก.อาซาฮี - ไทย อัลลอย
34 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม
35 คุณพรสวรรค์ พานิชชีวะ Executive Director บจก.พันธุ์ทิพย์ พาร์ค
36 รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ประธานกรรมการ บจก.สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น
37 คุณพลพัฒ กรรณสูตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ
38 คุณพิชัย อุตมาภินันท์ กรรมการผู้จัดการ บจก.ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลส์
39 คุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
40 คุณพัชรินทร์ วงศ์ศิริเดช กรรมการ บจก.มินเซนแมชีนเนอรี่
41 คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.หลักทรัพย์ ทิสโก้
42 คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ ประธานบริษัท บจก.พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง
43 คุณเพ็ชรากรณ์ วัชรพล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองบรรณาธิการบริหาร บจก.วัชรพล
44 คุณเพ็ญทูล อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการ บจก.แม็กซ์ พรอพเพอร์ตี้ ดีวีลอปเม้นท์
45 คุณภัทรศักดิ์ วรรณแสง ผู้พิพากษาศาลฎีกา
46 คุณภัทรินทร์ ลือกาญจนวนิช รองประธานกรรมการ บจก.ซี.เอ.เอส.แอสเซท
47 คุณมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
48 คุณโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991)
49 คุณรุ้งเพชร ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ กรรมการบริหาร โรงแรม S31
50 ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
51 คุณลิซ่า งามตระกูลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บจก.วอลท์เซ็นเอ็นเตอไพรซ์
52 คุณเลิศลักษณา ยอดอาวุธ กรรมการผู้จัดการ บจก.ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
53 คุณวราภรณ์ บุญจิตต์พิมล Chief Executive Officer บจก.มีนบุรีการแพทย์
54 คุณวริน อิทธิโรจนกุล Chief Executive Officer บจก.เรดิสัน แมนูแฟคเจอริ่ง
55 พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
56 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ว่าที่ปลัดกระทรวงฯ (รอโปรดเกล้าฯ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
57 คุณวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ ประธานบริหาร บจก.ซีเวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด
58 คุณวิเชษฐ์ เกษมทองศรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
59 คุณวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บจก.ศรีฟ้า เบเกอรี่
60 คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ บจก.ภราดรอินโนซิส
61 พญ.วิวรรณ นิติวรางกูร ประธานบริษัท รัชวิภา เอ็ม อาร์ ไอ เซ็นเตอร์
62 คุณวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ประธานกรรมการบริหาร บจก.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง
63 ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บจก.น้ำมันพืชไทย
64 คุณวิถี สุพิทักษ์ ประธานกรรมการ บจก.วู๊ดเวอร์คกรุ๊ป
65 คุณวีรชัย มั่นสินธร กรรมการผู้จัดการ บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์
66 คุณวีระชัย ตันติวนิชกุล ประธานกรรมการ บจก.สุวรรณภูมิวู๊ดชิพ
67 พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ฯ (กสทช.)
68 พลเอก สกล ชื่นตระกูล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
69 ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
70 ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
71 คุณสมบัติ์ เกียรติสุรนนท์ กรรมการผู้จัดการ บจก.กิจเจริญการ์เมนท์ (1993)
72 คุณสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ประธานบริษัท บจก.เอเซีย โกลเด้น ไรซ์
73 คุณสมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย ประธานกรรมการบริหาร บจก.เบสท์พาเลซ
74 พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง นายกสมาคม สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
75 คุณสมรวล วิทูรปกรณ์ ที่ปรึกษาด้านบัญชีการเงิน บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป
76 ดร.สมสุข ศรีสถิตย์วัฒนา ประธานบริหาร บจก.เอเชี่ยน พารากอน
77 คุณสมหวัง บุญทองรุ่งทวี กรรมการผู้จัดการ บจก.นำรุ่ง เรย่อน
78 คุณสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บจก.อาเซียนโปเตแตชชัยภูมิ
79 คุณสวิตตา นาคะนคร กรรมการผู้จัดการ บจก.ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น
80 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย)
81 คุณเสาวนีย์ จิระวุฒิกุล กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดไทย
82 คุณอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานบริษัท บจก.ดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่ (ประเทศไทย)
83 คุณอรวรรณ ผานิตกุลวัฒน์ ที่ปรึกษากลุ่ม บจก.สยามเดลี่ฟู๊ดส์
84 ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ ประธานกรรมการ บจก.เอส.พี.เอส อินเตอร์เทค
85 ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
86 คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา Chief Executive Officer บมจ.เจ มาร์ท
87 คุณอภิศราวรรณ วัชรินทร์พร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เลิศลอย เมทัลชีท
88 คุณอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย กรรมการผู้จัดการ บจก.วงษ์สยามก่อสร้าง
89 คุณอนุทิน ชาญวีรกูล ประธานกรรมการ บมจ.เอส ที พี แอนด์ ไอ
90 ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ประธานกรรมการ บจก.เคดีเอ็น
91 คุณองอาจ เอื้ออภิญญกุล Director and Executive Office บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
92 พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ