ใบสมัครหลักสูตรเบรน รุ่นที่ 4

1. ข้อมูลส่วนตัว

2. ที่อยู่บ้านปัจจุบัน (เพื่อใช้ในการติดต่อ)

3. ข้อมูลการศึกษา-ประวัติการทำงาน

ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน

4. ชื่อบริษัท/หน่วยงาน ที่ท่านต้องการระบุในการสมัครหลักสูตร BRAIN และออกใบเสร็จรับเงิน


ผู้ประสานงาน / เลขานุการ ( ถ้ามี )

ข้อมูลเพิ่มเติม (เพื่ออำนวยความสะดวกขณะเข้าร่วมหลักสูตร)

กรุณากรอกรายละเอียดในส่วนนี้ให้ครบถ้วน

ค่าสมัคร / การชำระเงินค่าธรรมเนียมหลักสูตร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 • คุณศิรินารถ เคลือบกำเหนิด

  โทร. 0-2345-1067, 081-323-5883 | E-mail: sirinartk@fti.or.th | LINE ID: SIRINARTK.NOI

 • คุณณปภัช ภัทรพลวณิช

  โทร. 0-2345-1085, 094-493-5598 | E-mail: napaphatp@fti.or.th | LINE ID: N.VVIP

หมายเหตุ :

 1. กรณีผู้สมัครขอยกเลิกการอบรมภายหลังชำระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว สภาอุตสาหกรรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัคร
 2. สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศได้

เอกสารประกอบการสมัคร

รูปถ่ายหน้าตรง ( PNG, JPG, JPEG )

 • * แนบรูปถ่ายอิสระ แบบครึ่งตัวเห็นใบหน้าชัดเจน ห้ามสวมแว่นตาดำ รูปตัวอย่างคลิก

 • * รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

 • * งดใช้รูปติดบัตร หน้าตรง

ประวัติส่วนตัว หรือ Resume และนามบัตร 1 ใบ * แนบไฟล์ รูปภาพ ( JPEG , PDF )

สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง * แนบไฟล์ รูปภาพ ( JPEG , PDF )

สำเนาหน้าแรกหนังสือเดินทาง หรือ หนังสือเดินทางราชการ (หากมี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง * แนบไฟล์ รูปภาพ ( JPEG , PDF )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดแล้ว และสามารถเข้าร่วมอบรม รวมถึงร่วมกิจกรรมต่างๆของหลักสูตร คิดเป็นสัดส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามตารางการอบรม รวมทั้งยินดีเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการอบรมตามที่หลักสูตรฯ กำหนด