รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร BRAIN

หลักสูตร BRAIN รุ่นที่ 5  download

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 คุณกมลลักษณ์ วัชรวงศ์ชัย กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีเอส ลอนดรี
2 คุณกันณพงศ์ อัครไชยพงศ์ แพทย์ คุณชายคลินิกเวชกรรม
3 คุณกิตติพัฒน์ ชีววัฒนาพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก อินโฟ จำกัด
4 คุณเกวลี เตียวกิจไพศาล หัวหน้าฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศ บริษัท ก้าวหน้าเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 คุณคณินธร์ ศิริพัฒนนันท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็มซี พลัส จำกัด
6 คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
7 คุณจิรวิทย์ ธนีสุวิพัฒน์ กรรมการ บริษัท เวลไฟน์เทค จำกัด
8 คุณจิราภรณ์ กองจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลเวชธานี
9 คุณจิราวรรณ ศิริพรพิทักษ์ รองกรรมการ, CFO รวมทั้ง หัวหน้าพัฒนาธุรกิจใหม่ เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัดและ ยูนิเวอร์แซล เมกิคอล อินดัสตรี จำกัด
10 คุณจุฑาภรณ์ จิตสร้างบุญ ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอ็มไพร์แกรนิต จำกัด
11 คุณชัยธพัชร์ เหล่าศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด
12 คุณชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PwC ประเทศไทย
13 คุณชื่นจิตร์ โชติวิทยะกุล ประธานบริหาร บริษัท อีเกิ้ล รีพับลิค จำกัด
14 คุณโชติพงค์ คุณานันต์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.ซี.คอนกรีต จำกัด
15 คุณไชยยศ รุ่งเจริญชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีซีแอล 2002 จำกัด
16 คุณณรงค์ฤทธิ์ จิวราช กรรมการ บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
17 คุณณัชตพงศ์ กิตติอุดมพิทยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามดี เฮ้าส์ คอนสตรัคชั่น
18 คุณณัฏฐาพัชร์ กรรณ์เกษมสุข กรรมการบริษัท บริษัท เอส.เค.ออโต้เพนท์ จำกัด
19 คุณตติย มีเมศกุล ประธานบริษัท บริษัท เลนโซ่ แอโรสเปซ จำกัด
20 คุณถาวร ชลัษเฐียร ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการบริหาร บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
21 คุณทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานบริษัท บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด
22 คุณธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
23 คุณธนันญ์สรวง โถสุวรรณจินดา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด
24 คุณธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
25 คุณธัญญา รุ่งชาญชัย รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรงสีสิงห์โตทอง ไรซ์ จำกัด
26 คุณธัญวลัย ธันยบูรณ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงสีธันยบูรณ์ อินเตอร์เทรด(9) จำกัด
27 คุณนาฏวดี วัฒนกิจ รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด
28 คุณนาวา จันทนสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
29 คุณนิติพล คุณากรรังสิมันต์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ลีน แอดไวเซอรี่ จำกัด
30 คุณนิภัทร์ สุวาส ผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทอิมเมจ อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด
31 คุณนิริน พลวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
32 คุณนุชรินทร์ โกวิทคณิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
33 คุณประวิทย์ ประเสริฐสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
34 คุณปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
35 คุณปิยวดี ตระการศักดิกุล ผู้อำนวยการ บริษัท เคทีไทยโลคอลโพรดัคส์ จำกัด
36 คุณปิยะพรรณ กุศลพัฒน์ รองกรรมการ บริษัท พรรณพัฒน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
37 คุณพจนารถ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อันเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จำกัด
38 คุณพรทิพย์ ตั้งตระกูลวงศ์ ผู้จัดการ บริษัท บุษยาคอนกรีต อำนาจเจริญ จำกัด
39 คุณพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการ สถาบันยานยนต์
40 คุณไพรัตน์ หมกทอง ผู้บริหารระดับสูง บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
41 คุณภิรตา ภักดีสัตยพงศ์ หุ้นส่วน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
42 คุณมธุรดา คงกับพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดอะ รีจูว คลินิก
43 คุณมะลิวรรณ ประยงค์พันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัท บอดี้ซีเคร็ทฟาวเดชั่น จำกัด
44 คุณมัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี เจ้าของ บริษัท ซิม789 จำกัด
45 คุณรภัสษร ฮุนพงษ์สิมานนท์ กรรมการบริหาร บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด
46 คุณวรพงศ์ ไชยศักดิ์ภากาศ กรรมการผู้จัดการ ท๊อป พรีเมี่ยม สตาร์ช
47 คุณวุฒิ เลิศรัตน์โกสุมภ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีรสยาม ฮาร์ดแวร์ จำกัด
48 คุณศักดิ์ทิพ ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ออนแทรค สปอร์ตแอนด์ฟิตเนส จํากัด
49 คุณศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์ กรรมการบริหาร บริษัท มณียา คอนเซพทส์ จำกัด
50 คุณศุภาพิชญ์ โพธิพิบูลย์ กรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้า พาวิลเลี่ยน ระยอง (2005) จำกัด
51 คุณษรัญพัฒน์ ทวีสิทธาพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสท์ โลน จำกัด
52 คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
53 คุณสราวุธ สงวนเผ่า หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.หนองฉางแก๊ส
54 คุณสักวัฏ อิทธิสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Business BankingRelationship Management ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
55 คุณสัญชัย นันทกิจโสภณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทค เอ็นซี จำกัด
56 คุณสีฟ้า ซิงห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิดถึงเบเกอรี่ จำกัด
57 คุณสุธิดา ประเสริฐบดินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เตียฮ่งซิน จำกัด
58 คุณสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
59 คุณอนุชา มีเกียรติชัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด
60 คุณอโนชา เอิ้อวัฒนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พารา สเตนเลส เวิร์ค จำกัด
61 คุณอรทัย เศรษฐีวรรณ รองประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมไทยพี.วี.ซี จำกัด
62 คุณอารีวัน สบายเมือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงสีสนั่นเมือง จำกัด
63 คุณอุบลรัตน์ โสตถีวรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นเตอร์ แพค จำกัด
64 คุณเอก บูรพวงศ์ กรรมการ บริษัท ขนมสากล จำกัด
65 คุณเอกรส จินตะมัย กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ บริษัท แอคเซียม จี จำกัด