รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร BRAIN

หลักสูตร BRAIN รุ่นที่ 4  download

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 คุณกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด
2 คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม
3 ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
4 คุณเก่งการ ยิ่งวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พิษณุโลกมอเตอร์เซลส์ จำกัด
5 คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
6 พ.ต.อ.ดร.ไกรทอง จันทร์ทองใบ ประธานบริหาร บริษัท วราณีย์กรุ๊ป จำกัด
7 คุณจุฬารัตน์ โสขุมา กรรมการ บริษัท อรัญคอนกรีต จำกัด
8 คุณฉันทนุช โชติกพนิช หุ้นส่วน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด
9 คุณชยกร จารุธนิตกุล หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรเดชน้ำแข็งหลอด
10 คุณชัชฎา อภิชาสุทธากุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทัช เทคโนโนโลยี จำกัด
11 คุณชัชนันท์ ถนอมวรสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด
12 คุณชัชวัสส์ เกรียงสันติกุล หุ้นส่วน บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
13 พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ สมาชิกวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
14 คุณชัยณรงค์ ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการ บริษัท ไดอะโฆรม เคมิคอล จำกัด
15 คุณชูชัย วิชรพรรจง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
16 คุณฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญประจำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
17 คุณฐานิสร ไกรกังวาร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เลี่ยงเฮงเทรดดิ้ง จำกัด
18 คุณณกานต์ กิ่งชาญศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
19 นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
20 คุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัด
21 คุณณัฐกฤตา ปักษ์กิ่งเมือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วานิชวรกุล กรุ๊ป จำกัด
22 คุณณารินี ตะล่อมสิน รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ตะล่อมสิน
23 คุณดวงกมล จงสืบโชค รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด
24 คุณดารารัตต์ พืชมงคล กรรมการบริษัท บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
25 คุณดำรงกิจ วิภาวัฒนกุล รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายวิศวกรรมกลาง บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
26 คุณถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการบริษัท บริษัท เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
27 คุณทิฆัมพร มั่นสินธร กรรมการบริษัท บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
28 คุณธนทัต ชวาลดิฐ กรรมการบริหาร บริษัท เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด
29 คุณ ธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
30 คุณธรากร อังภูเบศวร์ กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ (ตลาดไทย) จำกัด
31 คุณธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ
32 คุณธีรพัฒน์ ณ ลำพูน กรรมการบริษัท บริษัท สินธานีอุตสาหกรรม จำกัด
33 คุณนิธิชา ศรีบัว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิคตอรี่ไนน์ จำกัด
34 คุณนุชนารถ แซ่โค้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท แครอท ธนิย จำกัด
35 คุณบัญชุสา พุทธพรมงคล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลด์สตาร์ เมททอล จำกัด
36 ดร.ปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
37 คุณประชา งามรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด
38 คุณประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
39 คุณปวีณา ว่านสุวรรณา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สกลนครนวกิจ จำกัด
40 ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด
41 คุณพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
42 คุณพรชัย รัตนเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาซา รอคคา จำกัด
43 คุณพรทิพย์ โล่ห์รัตนเสน่ห์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษท ที.พี.เอส มีเดีย จำกัด
44 คุณพศทัศน์ สิริชุติยานุภาพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอส.ที.อินเตอร์เอ็กซิบิชั่น จำกัด
45 คุณพศิณ คณินวสุภัค กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฐากฤชโชค จำกัด
46 คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
47 คุณพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
48 คุณเพชร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
49 คุณไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ที. ไทยโลคอลโพรดัคส์ จำกัด
50 คุณภูมิศักดิ์ โพธิพิพิธ กรรมการบริหาร บริษัท ภัทร แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
51 คุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
52 คุณมีชัย เถาเจริญ ประธานบริษัท บริษัท 1 กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
53 ว่าที่ ร.ต.ยงสิน ยุวธานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า นครชลบุรี จำกัด
54 คุณรังสรรค์ สบายเมือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงสีสนั่นเมือง จำกัด
55 คุณเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเชี่ยน โรต้า จำกัด
56 ดร.วราณีย์ สุแสงรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วราณีย์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
57 คุณวันทนา กนกสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยประธานฝ่ายบริหาร บริษัท ไดอะโฆรม เคมิคอล จำกัด
58 คุณวิชัย อัสสรัตน์ กรรมการอิสระ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)
59 คุณวิชุดา รัตนเพียร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
60 คุณวิมลมาศ วงศ์มกรพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่าย CSV / โครงการพิเศษ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
61 ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
62 คุณวิริยะ โถสุวรรณจินดา กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด
63 คุณศรศักดิ์ อังสุภานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด
64 คุณสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
65 คุณสมบัติ อยู่สามารถ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
66 คุณสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานกรรมการ บริษัท พังงาทิมเบอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด
67 คุณสมบูรณ์ พลาฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนพาแนล จำกัด
68 คุณสมบูรณ์ เร้ารุจา ประธานบริษัท บริษัท โซลาร์พาร์ค จำกัด
69 คุณสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงสีธันยบูรณ์สถาพร จำกัด
70 คุณสวิจักร์ โลจายะ ที่ปรึกษากรรมการบริษัท บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
71 คุณสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี, ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด
72 ดร.สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์ เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
73 ทพ.สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
74 คุณเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย สิงห์ ทอง จำกัด
75 คุณอภิชิต ประสพรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้ง อินดัสตรี จำกัด
76 คุณอรพรรณ เอื้อกิจธโรปกรณ์ กรรมการบริษัท บริษัท เอส โอ ฟูล พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด
77 คุณอรรถสิทธิ์ ดำรงรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท กำแพงเพชร กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
78 คุณอรุณรักษ์ ธนเลิศลาภ รองประธานบริษัท บริษัท เมทเทิลคอม จำกัด
79 คุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยโอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด
80 คุณอารีย์วรรณ จิระประกอบชัย รองประธานบริษัท บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
81 คุณเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด
82 คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
83 คุณสุรินทร์ สิริชยานนท์ ประธานผู้บริหาร บริษัท โอเค พรีคลาสท์ จำกัด
84 พล.อ.อภิศักดิ์ จงรักษ์ หัวหน้ากองทันตกรรม รองหัวหน้าแผนกทันตกรรม กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คลีนิก ศูนย์แพทย์พัฒนา
85 คุณกิตติวุฒิ ศศิวิมลพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมทัล บิวล์ดิง (ประเทศไทย) จำกัด
86 คุณศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
87 คุณอภิชิต สังขวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แทคซาโก (ประเทศไทย) จำกัด
88 คุณแสงทิพย์ ยิ้มละมัย หัวหน้าสื่อเศรษฐกิจ บริษัท วัชรพล จำกัด