SPEAKERS

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฐมนิเทศน์และพิธีเปิด

กล่าวเปิดงาน โดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ประธาน ส.อ.ท.

วิทยากร

จาก ING ประกันภัย

คุณ Yuji Fujimura

Autodesk

นายแพทย์เฉลิมชัย บุญลีพรรณ

อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

Health Trend for Executives

ดร. รุธิร์ พนมยงค์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Logistic and Transportation Innovation : Changing the Business and Consumer Behavior

ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

นายกสภาสถาบันวิทยสิรีเมธี

The Next Generation Energy Change Global Industry and Consumer Behaviors

Mr. Ilya Sachkcv

Founder and CEO of Group-IB

Cyber Crime : The Threat of Business in Digital Era

Mr.Andrey Sokurenko

InfoWatch company

Cyber Crime : The Threat of Business in Digital Era

Mr. Avner Ehrlich

ATC 1993 Company

Agricultue Innovation for the better world

อ.ภูว์สมิง กองเกิด

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือวิชั่น

กิจกรรมสัมพันธ์ BRAIN 1.0

คุณสนธิยา หนูจีนเส้ง

CCG Platform & Distribution Director Asia Pacific & Japan

IOT and Digital Transformation

คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์

Cisco Thailand

IOT and Digital Transformation

คุณอรพงศ์ เทียนเงิน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด

IOT and Digital Transformation

ดร.ศุภชัย ปาจริยานนท์

President of DAAT

Digital Marketing : The Challenging of Business Communication

ดร. ชวพล จริยาวิโรจน์

วิทยากรจาก Amazon

The Next Generation of E-Commerce

Prof. Toh Chai Keong

Asst. Chief Engineering & Technology Group, Intercomm Development Agency Singapore

How to design smart nation for Singapore

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

Thailand 4.0 : The new Growth Engine of Thailand

Mr. Martijin Van Keulen

-

Fin Tech : The Financial Industry Disruption

Mr. Simon Ng

Autodesk

Industry 4.0 : The new landscape of Global Industry

ซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์

เจ้าหญิงแห่งวงการไอที

IT รอบตัว

สาระน่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ เทคนิคการใช้งานสุดเจ๋ง

ดร.พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปาฐกถาพิเศษ และพิธีปิด

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมกับการเปลี่ยนประเทศไทย จาก ดร.พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตารางการอบรมหลักสูตร BRAIN

วันที่ หัวข้อ วิทยากร
9 ม.ค. 2560
 • พิธีเปิดและปฐมนิเทศน์ 
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
13-14 ม.ค. 2560
(2 วัน 1 คืน)
 • พิธีเปิดและปฐมนิเทศน์ 
อาจารย์ ภูว์สมิง กองเกิด
23 ม.ค. 2560
 • IT รอบตัว (Finance)
 • Fin Tech : The Financial Industry Disruption

ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT
Mr.Martijn van Keulen

30 ม.ค. 2560
 • IT รอบตัว
 • Industry 4.0 : The New Landscape of Global Industry  
คุณซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์
Mr. Simon Ng 
6 ก.พ. 2560
 • IT รอบตัว (Health Trend)
 • Health Trends for Executives
ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT
นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
20 ก.พ. 2560
 • IT รอบตัว
 • IOT and Digital Transformation
คุณซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์
คุณสนธิญา หนูจีนเส้ง
คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์
คุณ อรพงศ์ เทียนเงิน
27 ก.พ. 2560
 • IT รอบตัว (Business App For
  Executive)
 • How to design Smart Nation
  for Singapore
ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT
Prof. Toh Chai Keong
8-11 มี.ค. 2560
(4 วัน 3 คืน)
 • ศึกษาดูงานต่างประเทศ
วิทยากรจาก HUAWEI และ Baidu
20 มี.ค. 2560
 • IT รอบตัว
 • Digital Marketing : The Challenging of Business Communication
คุณซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์
ดร.ศุภชัย ปาจริยานนท์
27 มี.ค. 2560
 • IT รอบตัว (ประโยชน์และภัยจากการแชร์ตำแหน่งบนโลกออนไลน์)
 • Thailand 4.0 : The New Growth Engine of Thailand
ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
3 เม.ย. 2560
 • ดูงานในประเทศ
ผู้บริหารระดับสูงจากโตโยต้า คุณวิกรม กรมดิษฐ์ (อมตะนคร)
24 เม.ย. 2560
(13:30–16:00)
 • IT รอบตัว
 • The Next Generation of E-Commerce
คุณซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์
วิทยากรจาก Amazon
8 พ.ค. 2560
 • IT รอบตัว (Transportation)
 • Logistic and Transportation Innovation : Changing The Business and Consumer Behaviors
ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT
รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
15 พ.ค. 2560
 • IT รอบตัว
 • Cyber Crime : The Threat of Business in Digital Era
คุณซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์
Mr.Ilya Sachkov
22 พ.ค. 2560
 • IT รอบตัว (Other)
 • Agriculture Innovation For The Better World
ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT Mr.Avner Ehrlich
29 พ.ค. 2560
 • IT รอบตัว
 • The Next Generation Energy Changes Global Industry and Consumer Behaviors
คุณซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์
ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
5 มิ.ย. 2560
   
 • พิธีปิดโครงการ
  *มอบประกาศนียบัตร
 •  
ดร.พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กำหนดการ

เปิดโครงการ

วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 15.00 - 17.00 น. (18.00 น. งานเลี้ยงสังสรรค์)


ระยะเวลาอบรม

9 มกราคม - 5 มิถุนายน 2560 (ทุกวันจันทร์)
เวลา 15.00 - 17.30 น. (อบรมจำนวน 12 ครั้ง)
เวลา 18.00 น. Dinner Party

สถานที่อบรม

โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

www.fti.or.th/brain