BRAIN Gallery

100%x180

เพลงพระราชนิพนธ์

100%x180

13-14 มกราคม 2560 กิจกรรมละลายพฤติกรรมหลักสูตร BRAIN

100%x180

9 มกราคม 2559 พิธีเปิดหลักสูตร W hotel

100%x180

23 มกราคม 2560 Fin Tech & Chinese New year 2017 by albert einstein

100%x180

พิธีปิด หลักสูตร Brain รุ่นที่ 2

100%x180

กิจกรรมสานสัมพันธ์ หลักสูตร Brain รุ่นที่ 2