รายชื่อคณะกรรมการ

 • คุณเจน นำชัยศิริ

  คุณเจน นำชัยศิริ

  ที่ปรึกษา (ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

 • คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี

  คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี

  ประธานหลักสูตร (ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

 • คุณกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา

  คุณกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา

  คณะทำงาน

 • คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล

  คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล

  คณะทำงาน

 • คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา

  คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา

  คณะทำงาน

 • คุณกรกฤช จุฬางกูร

  คุณกรกฤช จุฬางกูร

  ผู้อำนวยการหลักสูตร (รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

 • คุณคมสัน เหล่าศิลปเจริญ

  คุณคมสัน เหล่าศิลปเจริญ

  คณะทำงาน

 • คุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกุล

  คุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกุล

  คณะทำงาน

 • คุณกิตติ์ธัญญา เลิศถิรหมื่นเดช

  คุณกิตติ์ธัญญา เลิศถิรหมื่นเดช

  คณะทำงาน

 • คุณจำรัส สว่างสมุทร

  คุณจำรัส สว่างสมุทร

  คณะทำงานและเลขานุการ

 • คุณศิรินารถ เคลือบกำเหนิด

  คุณศิรินารถ เคลือบกำเหนิด

  ผู้ช่วยเลขานุการ